Kolonie odbędą się w dniach 28.06.2022 r. – 06.07.2022 r. w Dębrzynie na Kaszubach.

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2006 roku, których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700 zł (siedemset złotych) – zgodnie z załączoną ofertą.

W ramach kosztów uczestnik ma zapewnione:

– zakwaterowanie,

– wyżywienie (5 posiłków dziennie),

– opiekę pedagogiczną i medyczną,

– program turystyczny,

– ubezpieczenie,

– transport z miejsca zbiórki na kolonie i z powrotem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Natalią Sobczyk – pracownikiem Biura Izby Rolniczej w Opolu – tel. 691 699 741 do dnia 10 maja br., podając:

– imię i nazwisko uczestnika,

– datę urodzenia,

– imiona rodziców,

– adres zamieszkania,

– numer PESEL,

– numer telefonu kontaktowego do rodziców,

– adres poczty elektronicznej (e-mail).

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakwalifikowaniu uczestnika na kolonie przez Biuro Izby Rolniczej w Opolu wpłaty za uczestnictwo w koloniach należy dokonać do dnia 14.06.2022 r.

Dane do przelewu:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa

nr konta BGŻ: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii + termin turnusu.

Dokumenty do wypełnienia przez rodzica ubezpieczonego w KRUS należy dostarczyć do Biura Izby Rolniczej w Opolu:

1.     Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

2.     Ankieta kwalifikacji

3.     Regulamin uczestnictwa w kolonii organizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci i młodzieży

4.     Zaświadczenie KRUS (wzór w załączeniu)

5.     Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stanie zdrowia dziecka (w dniu wyjazdu)

6.     Klauzula informacyjna

7.     W przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu

8.     Oświadczenie rodziców – tylko w przypadku gdy:

¾   widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem kolonii

¾   widnieje różnica w adresie zamieszkania pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru domu/mieszkania)

W załączeniu informacje dotyczące organizacji 9-dniowych kolonii na Kaszubach, w miejscowości Dębrzyno, dla 50 uczestników z województwa opolskiego.

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2022 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 roku został  dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika.

DĘBRZYNO 2022 oferta

5. oświadczenie COVID 2021

3. regulamin 2022

2. ankieta_kwalifikacji z oświadczeniem 2022

1. karta kwalifikacyjna