Wsparcie dotyczy realizacji przez Grupy Operacyjne EPI projektów polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji produktów rolnych pomiędzy producentem żywności a konsumentem minimum 5 rolników prowadzących działalność
w ramach dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, MLO lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w Dziale 10 i 11 PKD.

Skorzystaj z pomocy merytorycznej brokerów innowacji działających w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na terenie całego kraju oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego w każdym województwie

Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie dotyczy wspierania, tworzenia i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które w ramach działalności będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.

W ramach działania wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze.

Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na  obszarach wiejskich np.; samorządy, organizacje pozarządowe, związki rolnicze itp.. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Może to być również tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Realizacja działania powinna przyczynić się do poprawy dochodowości gospodarstw rolnych, zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a rezultaty poszczególnych projektów powinny służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie pojedynczym podmiotom.

Zaangażowanie podmiotów naukowych w wypracowaniu praktycznych i nowatorskich rozwiązań istniejących problemów, wzmocni powiązanie sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym.

W aktualnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planowane są dwa nabory w ramach Działania „Współpraca”:

-Nabór dedykowany dla Grup Operacyjnych tworzących Krótki Łańcuch Dostaw

-Nabór dedykowany dla Grup Operacyjnych planujących realizację projektu badawczo-wdrożeniowego.

źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie