Do 30 grudnia 2020 r. w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.

Jedna rodzina rolnicza może otrzymać wsparcie w wysokości 1500 zł. Dofinansowanie pokrywa koszty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem (np. pakietem biurowym) oraz z akcesoriami takimi jak: mysz, klawiatura i ładowarka.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

-w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

-w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

-w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

-w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony
na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; (ważne: dochód z 1 ha przeliczeniowego=3244 zł)

– która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy można pobrać ze strony internetowej Agencji www.arimr.gov.pl

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

-kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;

-kopie zeznań podatkowych za 2019 r.

-kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką
– w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia
2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.