Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił ponownie do Ministra Środowiska o wprowadzenie odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do resortu środowiska w sprawie wprowadzenia odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki chronione. Ministerstwo odpowiedziało i stwierdziło, że zagadnienie związane z negatywnym oddziaływaniem chronionych gatunków ptaków na gospodarkę rolną stanowi ważną i istotną kwestię, która będzie przedmiotem dalszych analiz i ocen. Zarząd KRIR podziękował za odpowiedź, ale zwrócił się ponownie do ministra, aby zwrócić uwagę Ministra Środowiska na ten problem.

Do Zarządu KRIR od wielu lat napływają skargi rolników w postaci wniosków i stanowisk przyjmowanych przez Walne Zgromadzenia poszczególnych Wojewódzkich Izb Rolniczych z całego kraju, postulujące uregulowanie prawne pozwalające na wypłatę odszkodowań za szkody powodowane przez dzikie ptactwo. Problem ten narasta ponieważ, w ocenie rolników, zwiększają się populacje dzikich zwierząt. Szkody powodowane są głównie przez dzikie gęsi, żurawie, kormorany, łabędzie i inne.

Wśród argumentów przeciw odszkodowaniom za szkody  powodowane przez ptaki pojawia się taki, że trudno to udowodnić. Rolnicy są zdania, że nie jest to problem ze względu na możliwość sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

Uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska również wymaga udowodnienia gatunku i liczebności populacji wyrządzającej szkodę.