Resort rolnictwa zwiększy liczbę stacji monitorujących suszę. Będą też zmiany z zasadach szacowania szkód.

Izby Rolnicze domagały się zmian w metodologii szacowania strat w rolnictwie. W odpowiedzi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informację, że po pięciu latach prowadzenia monitoringu suszy, w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat przygotowano nowe rozporządzenie w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz.U. poz. 663).

Nowe wartości klimatycznego bilansu wodnego określone w rozporządzeniu uwzględniają w lepszym stopniu uzależnienie zapotrzebowania roślin na wodę. Zmiany w potrzebach wodnych roślin, które uzależnione są od faz fenologicznych zachodzą w sposób łagodny, nie jest zatem wskazane aby wielkości klimatycznego bilansu wodnego zmieniały się radykalnie jak to było przed wprowadzeniem zmian. Takie podejście sprawi zatem, że wartości klimatycznego bilansu wodnego będą bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin.

Zwiększono również liczbę stacji meteorologicznych uczestniczących w systemie. Obecnie system posiadał dane meteorologiczne z 466 stacji, a zatem baza danych meteorologicznych, na których jest on oparty, została zwiększona względem 2015 roku o 112 stacje. Istnieje też perspektywa pozyskania danych z kolejnych instytucji.

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że podjęte zostały prace legislacyjne nad ujednoliceniem zasad szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez m.in. wprowadzenie jednego formularza protokołu oszacowania szkód. Jeśli producent rolny nie posiadał danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej, średnia roczna produkcja rolna będzie ustalana jednolicie w całym kraju, na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego.

dane:KRIR