Strona główna Aktualności ARiMR publikuje wykaz działek na terenach OSN w powiecie głubczyckim

ARiMR publikuje wykaz działek na terenach OSN w powiecie głubczyckim

832
0
UDOSTĘPNIJ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków w ramach pakietu 2 PRSK 2014-2020. Obecnie 80 procent obszaru Polski jest objęte obszarem OSN (Obszary Szczególnie Narażone – tereny, na których należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych), a w przyszłym roku, cała Polska będzie objęta obszarami OSN.

Prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są do prowadzenia
dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności związanych
z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka pod daną uprawę).

Powiaty opolskie są objęte w 100 % obszarami OSN. W załączniku jest tylko powiat głubczycki z podziałem na działki ewidencyjne konkretne:

akt (1)-min

ARiMR wyjaśnia założenia pakietu 2. Ochrona gleb i wód. Celem pakietu jest odpowiednie użytkowanie  gleb,  ochrona  przed  erozją  wodną, przeciwdziałanie  utracie substancji organicznej  w  glebie,  ochrona  wód  przed zanieczyszczeniami. Pakiet  polega na promowaniu praktyk agrotechnicznych przeciwdziałających erozji glebowej  wodnej,   utracie  substancji  organicznej  oraz  zanieczyszczeniu  wód składnikami wypłukiwanymi z gleb. Utrzymywanie roślinności w okresach między dwoma plonami głównymi ogranicza zanieczyszczanie wód oraz erozję. Wpływa to również na strukturalne zróżnicowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie wiejskim.

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przynajmniej jednej z następujących praktyk agrotechnicznych na danej powierzchni:
-międzyplon ozimy,
-międzyplon ścierniskowy,
-pasy ochronne użytków zielonych zakładane na gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych(o nachyleniu powyżej 20%) w poprzek stoku.

Ze względu na specyfikę pakietu, w kolejnych latach zobowiązania dopuszczalne jest zwiększanie lub zmniejszanie powierzchni objętej zobowiązaniem o nie więcej niż 15% w każdym roku, w odniesieniu do wielkości powierzchni objętej zobowiązaniem w
pierwszym roku.

Wsparcie realizowane będzie na wyznaczonych obszarach:
-szczególnie zagrożonych erozją wodną,
-obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy,
– obszarach  szczególnie  narażonych  na  zanieczyszczenia  azotanami  pochodzenia rolniczego (OSN);

Na obszarach szczególnie zagrożonych erozją, gdzie obowiązuje norma Dobrej Kultury Rolnej (DKR 4) dotycząca zachowania minimalnej pokrywy glebowej,na co najmniej 30% gruntów ornych w gospodarstwie, płatność w ramach tego pakietu przysługuje do powierzchni innej niż powierzchnia wskazana w celu spełnienia tej normy DKR, tym samym maksymalnie do 70% gruntów ornych w gospodarstwie.

Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 2:
-obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej,
– zachowania wszystkich  trwałych  użytków  zielonych  i  elementów  krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody.
-obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowe;

Wymogi dla Wariantu 2.1 Międzyplony:
1. siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;
2. zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;
3. stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin,  przy  czym  gatunek  rośliny  dominującej  w  mieszance  lub  gatunki  zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
4. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
5.zakaz nawożenia międzyplonu;
6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
7.niestosowanie komunalnych osadów ściekowych;
8. przyoranie  biomasy  międzyplonu z  wyłączeniem  uprawy  gleby  w  systemie bezorkowym;
9.zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w  przypadku międzyplonu ozimego również form jarych);
10. dopuszczalne  spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych  lub mieszanek roślin jarych i ozimych  -wiosną, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość;
11.  utrzymywanie  okrywy  ochronnej  gleby wymaganej  przepisami  w  sprawie  norm  w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na posiadanych przez rolnika gruntach ornych, na których nie jest realizowany ten wariant, w przypadku gdy
grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten  wariant, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną , których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

STAWKA PŁATNOŚCI DLA WARIANTU 2,1 MIEDZYPLONY – 650 ZŁ/HA

WAZNE!!! jeżeli realizujesz: wariant 8.2 Międzyplon ozimy lub wariant 8.3 Międzyplon ścierniskowy Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007–2013 albo wariant 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020, to międzyplonów uprawianych w celu realizacji ww. zobowiązań -nie możesz jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA!!!!
Jeżeli w gospodarstwie uprawiasz więcej międzyplonów (ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania) i nie deklarujesz ich do w/w wariantów w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 albo działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, wtedy międzyplony te możesz zadeklarować jako obszar EFA.